Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2565

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพหลักสูตรหรือคณะ/ส่วนงาน ประธานหลักสูตรหรือผู้แทนหลักสูตร หลักสูตรละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานประกันคุณภาพ คณะละ 1 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งการประชุมชี้แจงดังกล่าว ท่านจะได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทาง และรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 รวมถึงขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ได้แก่ ระบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 และระบบ CHE QA Online ในทุกระดับ

ตอบรับการเข้าร่วมผ่าน QR Code ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
★ ระดับหลักสูตร: คุณกมลชนก โทร.12629
☆ ระดับคณะ/ส่วนงาน: คุณดุลยรัตน์ โทร.12625
หรือที่อีเมล qd@g.swu.ac.th

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ระหว่างปี 2019-2022 จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้
♦ ปี 2019
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
2. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะพลศึกษา
3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
4. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
♦ ปี 2021
1. หลักสูตร วท.บ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
2. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
♦ ปี 2022
1. หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์
2. หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา

Student SDG outcome monitoring system

Student SDG outcome monitoring system

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ Ashley Mok, Research & Analysis Manager และ Sam Whittaker, Consultant-Research & Analysis จาก Times Higher Education (THE) และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม และ ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ จาก สป.อว. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่าแห่งมหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน หรือ Education for Sustainable Development (ESD) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการติดตามผลลัพธ์ของนิสิตในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Student SDG outcome monitoring system) ของ สป.อว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียน และสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษายกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ถ่ายภาพโดยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มศว

SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs)

SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการกรอกข้อมูล และสามารถรายงานข้อมูลได้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด SDGs ขององค์การสหประชาชาติ
ภาพถ่ายโดย: ส่วนกิจการเพื่อสังคม
สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://sdg.swu.ac.th/news/30019

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ส่วนกิจการเพื่อสังคม และฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการส่งเสริมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ. 2565 (Screening) ครั้งที่ 1

กิจกรรมการส่งเสริมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ. 2565 (Screening) ครั้งที่ 1

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมการส่งเสริมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ. 2565 (Screening) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 18 ตุลาคม 2565  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะ/ส่วนงานในการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) และการส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็นเลิศ EdPEx200 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ และทีมวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ) อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม

RSS
12345678

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top