Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระบบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระบบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เปิดให้เข้าตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 
สามารถเข้าตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ได้ที่ http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่ http://qd.op.swu.ac.th/qualityassessment/programlevel

กิจกรรม Share and Learn การเขียน SAR Writing Version 3.0

กิจกรรม Share and Learn การเขียน SAR Writing Version 3.0

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรม Share and Learn การเขียน SAR Writing Version 3.0 จากตัวแทนหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน AUN-QA อาเซียน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับท่านใดต้องการเอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://qd.op.swu.ac.th/activities/programlevel (เฉพาะemail@g.swu.ac.th เท่านั้น)

เอกสารประกอบกิจกรรม
https://drive.google.com/drive/folders/1Jqzzgbq4N8b1Nt1etcZvdkSZKQEFNOvC
(เฉพาะemail @g.swu.ac.th เท่านั้น)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2565 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งมี 3 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบที่ 1 คือ สำหรับหลักสูตรใหม่ ที่ยังไม่มีนิสิตจบ (Online)
2. รูปแบบที่ 2 คือ สำหรับหลักสูตรปรับปรุง ที่ผ่านการประเมินแบบเดี่ยวมาแล้ว (Onsite)
3. รูปแบบที่ 3 คือ สำหรับหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ที่มีนิสิตจบแล้ว 1 รุ่น (Online)
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ http://qd.op.swu.ac.th/qualityassessment/programlevel

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น4 อาคารสํานักงานอธิการบดี
โทร. 02 260 2574   E-mail: qd@g.swu.ac.th 
Website: http://qd.op.swu.ac.th/   Facebook: https://www.facebook.com/QDSWU
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ: https://bit.ly/3Oe7ego

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ การเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน และวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะ/ส่วนงานในการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) และการส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็นเลิศ EdPEx200 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ และทีมวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ) อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม  
ภาพถ่ายโดย: สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มศว 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โทร. 02 260 2574  E-mail: qd@g.swu.ac.th 
Website: http://qd.op.swu.ac.th/  Facebook: https://www.facebook.com/QDSWU
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ https://bit.ly/3Oe7ego

กิจกรรมการนำเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการนำเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมการนำเสนอสิ่งสนุบสนุนการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. เพื่อให้ทุกหลักสูตรรับทราบและสามารถนำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้อย่างเหมาะสม สำหรับท่านใดต้องการเอกสารเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://qd.op.swu.ac.th/activities/programlevel (เฉพาะemail @g.swu.ac.th เท่านั้น)

เอกสารประกอบกิจกรรม
https://drive.google.com/drive/folders/13WINKlIslDCNOXO1oVKVrcTGDosKtodf

RSS
12

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by My Website
Back To Top