Search
× Search

คู่มือและมาตรฐาน

คู่มือ/ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
 Title Created DateClicks
คู่มือการบริการการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ของคณะ/ส่วนงานDownload2/21/20240
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยDownload2/16/202434
ขั้นตอนการใช้งานระบบ SWU Support SDGs 63Download4/10/202377
คู่มือการปฏิบัติงาน WM-SWU RankingDownload8/23/2022432
ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ WI-QD-00-01Download8/22/202288
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเพื่อดูสถิติผู้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตDownload4/21/2022125
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรDownload4/21/2022179
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพDownload4/21/2022119
คู่มือบันทึกผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระบบ HURIS - งานประกันคุณภาพDownload4/21/2022135
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top