Search
× Search

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  พ.ศ.2537-2555
ระยะที่ 1  

เป็นช่วงของการศึกษาหาแนวทางปฏิบัติ การพัฒนาระบฐานข้อมูลและการสร้างคู่มือ เครื่องมือ/แบบฟอร์มต่างๆ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  พ.ศ.2537-2540
ระยะที่ 2   

เป็นช่วง
ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครอบคลุมและ
เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ แบบฟอร์มต่าง ๆ และคู่มือให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
มีการพิจารณากำหนดขั้นตอน
ของการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ  เริ่มใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานได้พัฒนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ผลการดำเนินงานเป็นข้อมูล
ป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงานและ
ส่งเสริมผลงานที่มีคุณภาพ
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 พ.ศ. 2541-2543

ระยะที่ 3  

เป็นช่วงของการดำเนินงาน
ที่ครบทั้ง 2 ขั้นตอนของการควบคุมตนเอง (Self Control) คือ
“การใช้ผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเพื่อการส่งเสริม การดำเนินงาน”
และมี “การประเมินตนเอง”
มีการตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกรอบแรก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2548
  พ.ศ.2544-2547
ระยะที่ 4  

เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัย
ได้นำผลการประเมินรอบแรก
มาทำการปรับปรุงด้านต่างๆ
ตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และวางแผนในการ
ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบที่สอง  ตามมาตรฐานคุณภาพใหม่ของ สมศ. ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.2551
โดยขอรับการประเมินของปีการศึกษา 2550 พร้อมกันนี้ก็ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
และบริหาร (FIS) และ Supreme Plus ของมหาวิทยาลัย

  พ.ศ.2548-2551
ระยะที่ 5  

เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยได้นำผล
การประเมินรอบสองมาปรับปรุง
และพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  โดยมีจุดเน้น
ที่สำคัญคือให้บุคลากรทุกฝ่าย
และทุกระดับได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ไปสู่เป้าหมายโดยมีคุณภาพ
ในการศึกษาอย่างแท้จริง
  พ.ศ.2552-2555
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top