Search
× Search

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  • วิสัยทัศน์ (Vision)
  • พันธกิจ (Mission)
“เป็นกลไกที่สำคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของการเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
1. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งพัฒนากลไกและกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านมาตรฐานของการประเมิน
     และสภาวะแวดล้อมอื่นๆซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา
3. มุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อการตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
image
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top