Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฎิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานของสำนักงานอธิการบดี

การอบรมเชิงปฎิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานของสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานของสำนักงานอธิการบดี ณ โรงแรม แรมแบรนดท์ โฮเต็ล แอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยาย  กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์กระบวนการทำงานหลักและกระบวนการทำงานรองอีกด้วย
 

กิจกรรม Education for Sustainable Development with SkillUp

กิจกรรม Education for Sustainable Development with SkillUp

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับบริษัท Deloitte Thailand จัดกิจกรรม Education for Sustainable Development with SkillUp เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 19-502 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) Importance of STEM Education โดย Charles Gemar, NASA Astronaut 2) Job Readiness Presentation โดย ดร.โชดก ปัญญาวรานันท์, Clients & Markets Manager at Deloitte Thailand ทำให้นิสิต นักเรียน และผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงความสำคัญของ STEM Education และได้รับฟังประสบการณ์การทำงานจากนักบินอวกาศและผู้บริหารบริษัท Deloitte Thailand นอกจากนี้นิสิต นักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมทดลองเข้าใช้ SkillUp e-learning platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการศึกษาด้าน STEM การพัฒนาทักษะให้พร้อมสำหรับการทำงาน และทักษะที่จำเป็นในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายที่ 4.7 ของ UN SDG

ทั้งนี้ สามารถรับชมบรรยายพิเศษย้อนหลังได้ทาง: https://www.facebook.com/share/v/ZzT3CeQVzKUzcpjc/?mibextid=UVffzb
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร. 02 260 2574 
E-mail: qd@g.swu.ac.th
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ: https://bit.ly/3Oe7ego

กิจกรรม SWU EdPEx Assessor

กิจกรรม SWU EdPEx Assessor

มหาวิทยาลัย กำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/ส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx หัวข้อ การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx (SWU EdPEx Assessor Course) ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 และระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ 1802-1803 ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุดกลางโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ และอาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินด้วยเกณฑ์ EdPex และสามารถทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน สำหรับปีการศึกษา 2565 ได้

The 362nd AUN-QA Program Assessment

The 362nd AUN-QA Program Assessment

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 362nd AUN-QA Program Assessment จำนวน 3 หลักสูตร
รายชื่อหลักสูตร:
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ 
Bachelor of Arts Program in Sociology for Development Faculty of Social Sciences
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts Faculty of Social Sciences
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering Faculty of Engineering
เมื่อวันที่ 4-16 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้ประเมินจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 6 ท่าน เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่าวต้อนรับผู้ประเมิน ทั้ง 6 ท่าน  เพิ่มเติม...

ภาพถ่าย: สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

กิจกรรมการพัฒนาคณะ/ ส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx หัวข้อ EdPEx Criteria สำหรับผู้บริหารคณะ/ ส่วนงาน

กิจกรรมการพัฒนาคณะ/ ส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx หัวข้อ EdPEx Criteria สำหรับผู้บริหารคณะ/ ส่วนงาน

มหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/ส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx หัวข้อ EdPEx Criteria สำหรับผู้บริหารคณะ/ส่วนงาน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการนำเครื่องมือเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามพันธกิจ ปรับปรุงกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้ประสบผลสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้
 รุ่นที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด 
 รุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด

RSS
12345678

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top