Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัล ASIC International Accreditation Awards Ceremony

พิธีมอบรางวัล ASIC International Accreditation Awards Ceremony

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ โดย The Accreditation Service for International School, Colleges and Universities (ASIC) ซึ่งเป็นองค์กรรับรองและรับประกันคุณภาพทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนนานาชาติ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสากล แห่งสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา Dr.Maurice Kenneth Dimmock, ASIC Chairman และทีมผู้ประเมินจาก ASIC ได้เดินทางมามอบโล่รางวัลสำหรับอธิการบดีและรางวัลสำหรับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ASIC Certificate of Accreditation ในระดับ Premier Institution และรางวัลพิเศษ จำนวน 3 รางวัลได้แก่
1. Chairmans award for outstanding Leadership 
2. Chairmans Excellence Award – Outstanding Student Care and Support 
3. Chairmans Excellence Award – Research, Development and Innovation 

สำหรับพิธีมอบรางวัลที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก คุณนันทมาศ ฉัตราภรณ์ จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ผลที่ได้จากการรับรางวัลครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นว่าความพยายามในการยกระดับด้านความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ของมหาวิทยาลัยจะประสบผลสำเร็จ  และจะยังคงรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยในการเข้าร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกต่าง ๆ นอกจากนี้การได้รับรองมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติยังมีความสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยทุกแห่งเพราะเป็นการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มุ่งเน้นพัฒนาตนเองและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จำนวน 4 ท่าน
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข, รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร

กิจกรรมการชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมการชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี   เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการตรวจประเมินและสามารถสนับสนุนการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ/ส่วนงาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.ณัฐพงษ์  คงประเสริฐ) และรักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา) เป็นผู้ชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการตรวจประเมินจากผู้ประสานงานคณะ/ส่วนงาน

โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 เมษายนน พ.ศ. 2566
 

กิจกรรม: การพัฒนาภาวะผู้นำตามเกณฑ์ EdPEx

กิจกรรม: การพัฒนาภาวะผู้นำตามเกณฑ์ EdPEx

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กำหนดจัดกิจกรรมหัวข้อ การพัฒนาภาวะผู้นำตามเกณฑ์ EdPEx  เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการบทบาทของผู้นำ มีทักษะในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมให้คนในองค์กรมีความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวกัน มีทักษะในการนำองค์กรเข้าใจระบบการกำกับดูแลองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุม ชั้น 19 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และกลุ่มที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ บรรยายและตอบข้อซักถาม

 

RSS
123456

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top