Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ระหว่างปี 2019-2022 จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้
♦ ปี 2019
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
2. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะพลศึกษา
3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
4. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
♦ ปี 2021
1. หลักสูตร วท.บ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
2. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
♦ ปี 2022
1. หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์
2. หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา

Student SDG outcome monitoring system

Student SDG outcome monitoring system

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ Ashley Mok, Research & Analysis Manager และ Sam Whittaker, Consultant-Research & Analysis จาก Times Higher Education (THE) และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม และ ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ จาก สป.อว. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่าแห่งมหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน หรือ Education for Sustainable Development (ESD) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการติดตามผลลัพธ์ของนิสิตในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Student SDG outcome monitoring system) ของ สป.อว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียน และสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษายกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ถ่ายภาพโดยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มศว

SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs)

SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการกรอกข้อมูล และสามารถรายงานข้อมูลได้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด SDGs ขององค์การสหประชาชาติ
ภาพถ่ายโดย: ส่วนกิจการเพื่อสังคม
สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://sdg.swu.ac.th/news/30019

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ส่วนกิจการเพื่อสังคม และฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการส่งเสริมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ. 2565 (Screening) ครั้งที่ 1

กิจกรรมการส่งเสริมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ. 2565 (Screening) ครั้งที่ 1

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมการส่งเสริมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ. 2565 (Screening) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 18 ตุลาคม 2565  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะ/ส่วนงานในการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) และการส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็นเลิศ EdPEx200 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ และทีมวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ) อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม

ระบบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระบบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระบบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เปิดให้เข้าตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 
สามารถเข้าตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ได้ที่ http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่ http://qd.op.swu.ac.th/qualityassessment/programlevel

RSS
123

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by My Website
Back To Top