Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

International Duty of Care Awards 2023

International Duty of Care Awards 2023

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities) ได้จัดงานประกาศผลรางวัล International Duty of Care Awards 2023 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในการนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้ารับรางวัลในระดับนานาชาติ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
 ♦ รางวัล Duty of Care to  STAFF
 ♦ รางวัล Chairmans Award Continual Professional Development (CPD)
โดยภายในงานดังกล่าวได้มีสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมงาน

SWU Sustainable Development Goals (SDGs) Seminar

SWU Sustainable Development Goals (SDGs) Seminar

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดกิจกรรม SWU Sustainable Development Goals (SDGs) Seminar โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์ทางด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคณะ/ส่วนงานมีความเข้าใจในตัวชี้วัด SDGs ขององค์การสหประชาชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ในภาคเช้ามีการบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ Global SDGs projects and green jobs โดย คุณณิชกานต์ ธรมธัช ผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) และหัวข้อ How to Implement the Global SDGs projects through SkillUp, ASEAN's e-learning platform โดย Mr.Jonas Avermann, CSR Projects Lead ASEAN และทีมงานจาก Umbrella Education
ภาคบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมปิด Gap สำหรับ THE Impact Rankings 2024 โดย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับ 17 โครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (SWU Excellent SDGs Projects & Activities) และส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้คะแนน 100 คะแนนในรายตัวชี้วัดของการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2023
ทั้งนี้ สามารถรับชมบรรยายพิเศษย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/prswu/videos/713861803920539/

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หัวข้อ Feedback Day-SWU EdPEx Assessor

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หัวข้อ Feedback Day-SWU EdPEx Assessor

มหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หัวข้อ Feedback Day-SWU EdPEx Assessor ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นผู้ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดการประเมินของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป

พิธีมอบรางวัล ASIC International Accreditation Awards Ceremony

พิธีมอบรางวัล ASIC International Accreditation Awards Ceremony

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ โดย The Accreditation Service for International School, Colleges and Universities (ASIC) ซึ่งเป็นองค์กรรับรองและรับประกันคุณภาพทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนนานาชาติ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสากล แห่งสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา Dr.Maurice Kenneth Dimmock, ASIC Chairman และทีมผู้ประเมินจาก ASIC ได้เดินทางมามอบโล่รางวัลสำหรับอธิการบดีและรางวัลสำหรับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ASIC Certificate of Accreditation ในระดับ Premier Institution และรางวัลพิเศษ จำนวน 3 รางวัลได้แก่
1. Chairmans award for outstanding Leadership 
2. Chairmans Excellence Award – Outstanding Student Care and Support 
3. Chairmans Excellence Award – Research, Development and Innovation 

สำหรับพิธีมอบรางวัลที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก คุณนันทมาศ ฉัตราภรณ์ จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ผลที่ได้จากการรับรางวัลครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นว่าความพยายามในการยกระดับด้านความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ของมหาวิทยาลัยจะประสบผลสำเร็จ  และจะยังคงรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยในการเข้าร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกต่าง ๆ นอกจากนี้การได้รับรองมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติยังมีความสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยทุกแห่งเพราะเป็นการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มุ่งเน้นพัฒนาตนเองและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จำนวน 4 ท่าน
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข, รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร

RSS
12345678

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top