Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมการชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี   เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการตรวจประเมินและสามารถสนับสนุนการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ/ส่วนงาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.ณัฐพงษ์  คงประเสริฐ) และรักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา) เป็นผู้ชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการตรวจประเมินจากผู้ประสานงานคณะ/ส่วนงาน

โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 เมษายนน พ.ศ. 2566
 

กิจกรรม: การพัฒนาภาวะผู้นำตามเกณฑ์ EdPEx

กิจกรรม: การพัฒนาภาวะผู้นำตามเกณฑ์ EdPEx

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กำหนดจัดกิจกรรมหัวข้อ การพัฒนาภาวะผู้นำตามเกณฑ์ EdPEx  เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการบทบาทของผู้นำ มีทักษะในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมให้คนในองค์กรมีความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวกัน มีทักษะในการนำองค์กรเข้าใจระบบการกำกับดูแลองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุม ชั้น 19 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และกลุ่มที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ บรรยายและตอบข้อซักถาม

 

กิจกรรม: SWU EdPEx Calibration

กิจกรรม: SWU EdPEx Calibration

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดกิจกรรมหัวข้อ การทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SWU EdPEx Calibration) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเตรียมพร้อมเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 19 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ และทีมวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ) อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และรองศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม

ระบบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระบบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระบบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เปิดให้เข้าตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 
สามารถเข้าตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ได้ที่ http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่ http://qd.op.swu.ac.th/qualityassessment/programlevel

RSS
12345678

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top