Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA
Patcharaporn Deekang

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ระหว่างปี 2019-2022 จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้
♦ ปี 2019
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
2. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะพลศึกษา
3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
4. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
♦ ปี 2021
1. หลักสูตร วท.บ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
2. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
♦ ปี 2022
1. หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์
2. หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา

Previous Article Student SDG outcome monitoring system
Next Article ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2565
Print
209 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top