Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ

กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ

เมื่อวันที่ 21  มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการนำเครื่องมือ A3 Report มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน สามารถวิเคราะห์ระบบการทำงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx (SWU EdPEx Assessor Course)

กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx (SWU EdPEx Assessor Course)

เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ และวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx (SWU EdPEx Assessor Course)  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ และคุณวรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ  กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx/TQA รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพส่วนงานสนับสนุนวิชาการ  หัวข้อ การปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพส่วนงานสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ การปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพส่วนงานสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ การปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการนำเครื่องมือ A3 Report มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน สามารถวิเคราะห์ระบบการทำงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องได้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยได้

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (AUN-QA SAR Writing V.4 รุ่นที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (AUN-QA SAR Writing V.4 รุ่นที่ 2)

📢ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (AUN-QA SAR Writing V.4 รุ่นที่ 2)
ตามที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (AUN-QA SAR Writing V.4 รุ่นที่ 2) ในวันที่ 4-5 เมษายน 2567 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ ทราบแล้วนั้น
📌ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ขอประกาศรายชื่อหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร https://shorturl.at/vBSU2
📌อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่สมัคร ต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทั้ง 2 วัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่▶️คุณกมลชนก วุฒิญาโณ
📧aunqa@g.swu.ac.th ☎️เบอร์ภายใน 12629

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (AUN-QA SAR Writing V.4)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (AUN-QA SAR Writing V.4)

📢ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (AUN-QA SAR Writing V.4)
ตามที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (AUN-QA SAR Writing V.4) ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ ทราบแล้วนั้น
📌ฝ่ายพัฒนาคุณภาพขอประกาศรายชื่อหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร https://shorturl.at/cdnwA
📌อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่สมัคร ต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทั้ง 2 วัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่➡️คุณกมลชนก วุฒิญาโณ
📧aunqa@g.swu.ac.th ☎️12629

RSS
12345678

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top