Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx (SWU EdPEx Assessor Course)
Patcharaporn Deekang

กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx (SWU EdPEx Assessor Course)

เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ และวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx (SWU EdPEx Assessor Course)  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ และคุณวรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ  กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx/TQA รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Previous Article กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพส่วนงานสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ การปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
Next Article กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
Print
86 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top