Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565
Patcharaporn Deekang

กิจกรรมการชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมการชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี   เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการตรวจประเมินและสามารถสนับสนุนการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ/ส่วนงาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.ณัฐพงษ์  คงประเสริฐ) และรักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา) เป็นผู้ชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการตรวจประเมินจากผู้ประสานงานคณะ/ส่วนงาน

Previous Article โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
Next Article ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
Print
239 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top