Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการนำเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการนำเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมการนำเสนอสิ่งสนุบสนุนการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. เพื่อให้ทุกหลักสูตรรับทราบและสามารถนำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้อย่างเหมาะสม สำหรับท่านใดต้องการเอกสารเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://qd.op.swu.ac.th/activities/programlevel (เฉพาะemail @g.swu.ac.th เท่านั้น)

เอกสารประกอบกิจกรรม
https://drive.google.com/drive/folders/13WINKlIslDCNOXO1oVKVrcTGDosKtodf

การพัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์ SWU EdPEx Assessor Course

การพัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์ SWU EdPEx Assessor Course

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ การพัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์ SWU EdPEx Assessor Course เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินด้วยการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเตรียมพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภายการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ และทีมวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีกานต์ น้ำสอาด ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม 

กิจกรรมการอบรม Zoom Management Team (ZMT) สำหรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน

กิจกรรมการอบรม Zoom Management Team (ZMT) สำหรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมการอบรม Zoom Management Team (ZMT) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. เพื่อให้ผู้ประสานงานของคณะ/ส่วนงาน/หลักสูตร รับทราบขั้นตอนการทำงานต่างๆ ของระบบ Zoom และหน้าที่ของผู้ประสานงานสำหรับการปฏิบัติงานในการประเมินออนไลน์ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น สำหรับท่านใดต้องการเอกสารเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://qd.op.swu.ac.th/activities/programlevel (เฉพาะemail @g.swu.ac.th เท่านั้น)

เอกสารประกอบกิจกรรม: https://drive.google.com/drive/folders/1Sima3OWQg8iMHvjhpcLY7CIbBvOM4pLK

กิจกรรม SWU EdPEx Calibration

กิจกรรม SWU EdPEx Calibration

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ การทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SWU EdPEx Calibration) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

หมายเหตุ: ภาพนี้ถ่ายก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 หากท่านมีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพดังกล่าวกรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โทร. 02 260 2574 E-mail: qd@g.swu.ac.th

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ การเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทั้งสองส่วนงาน ในการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) และการส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง   

หมายเหตุ: ภาพนี้ถ่ายก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 หากท่านมีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพดังกล่าวกรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โทร. 02 260 2574 E-mail: qd@g.swu.ac.th

RSS
1234

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top