Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs)

SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการกรอกข้อมูล และสามารถรายงานข้อมูลได้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด SDGs ขององค์การสหประชาชาติ
ภาพถ่ายโดย: ส่วนกิจการเพื่อสังคม
สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://sdg.swu.ac.th/news/30019

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ส่วนกิจการเพื่อสังคม และฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการส่งเสริมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ. 2565 (Screening) ครั้งที่ 1

กิจกรรมการส่งเสริมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ. 2565 (Screening) ครั้งที่ 1

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมการส่งเสริมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ. 2565 (Screening) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 18 ตุลาคม 2565  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะ/ส่วนงานในการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) และการส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็นเลิศ EdPEx200 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ และทีมวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ) อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม

กิจกรรม Share and Learn การเขียน SAR Writing Version 3.0

กิจกรรม Share and Learn การเขียน SAR Writing Version 3.0

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรม Share and Learn การเขียน SAR Writing Version 3.0 จากตัวแทนหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน AUN-QA อาเซียน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับท่านใดต้องการเอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://qd.op.swu.ac.th/activities/programlevel (เฉพาะemail@g.swu.ac.th เท่านั้น)

เอกสารประกอบกิจกรรม
https://drive.google.com/drive/folders/1Jqzzgbq4N8b1Nt1etcZvdkSZKQEFNOvC
(เฉพาะemail @g.swu.ac.th เท่านั้น)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2565 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งมี 3 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบที่ 1 คือ สำหรับหลักสูตรใหม่ ที่ยังไม่มีนิสิตจบ (Online)
2. รูปแบบที่ 2 คือ สำหรับหลักสูตรปรับปรุง ที่ผ่านการประเมินแบบเดี่ยวมาแล้ว (Onsite)
3. รูปแบบที่ 3 คือ สำหรับหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ที่มีนิสิตจบแล้ว 1 รุ่น (Online)
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ http://qd.op.swu.ac.th/qualityassessment/programlevel

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น4 อาคารสํานักงานอธิการบดี
โทร. 02 260 2574   E-mail: qd@g.swu.ac.th 
Website: http://qd.op.swu.ac.th/   Facebook: https://www.facebook.com/QDSWU
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ: https://bit.ly/3Oe7ego

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ การเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน และวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะ/ส่วนงานในการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) และการส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็นเลิศ EdPEx200 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ และทีมวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ) อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม  
ภาพถ่ายโดย: สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มศว 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โทร. 02 260 2574  E-mail: qd@g.swu.ac.th 
Website: http://qd.op.swu.ac.th/  Facebook: https://www.facebook.com/QDSWU
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ https://bit.ly/3Oe7ego

RSS
1234

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top