Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระบบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระบบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เปิดให้เข้าตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 
สามารถเข้าตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ได้ที่ http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่ http://qd.op.swu.ac.th/qualityassessment/programlevel

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC) จากประเทศอังกฤษ

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC) จากประเทศอังกฤษ

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC) จากประเทศอังกฤษ ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ในหลักสูตรนานาชาติ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2565

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพหลักสูตรหรือคณะ/ส่วนงาน ประธานหลักสูตรหรือผู้แทนหลักสูตร หลักสูตรละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานประกันคุณภาพ คณะละ 1 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งการประชุมชี้แจงดังกล่าว ท่านจะได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทาง และรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 รวมถึงขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ได้แก่ ระบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 และระบบ CHE QA Online ในทุกระดับ

ตอบรับการเข้าร่วมผ่าน QR Code ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
★ ระดับหลักสูตร: คุณกมลชนก โทร.12629
☆ ระดับคณะ/ส่วนงาน: คุณดุลยรัตน์ โทร.12625
หรือที่อีเมล qd@g.swu.ac.th

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ระหว่างปี 2019-2022 จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้
♦ ปี 2019
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
2. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะพลศึกษา
3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
4. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
♦ ปี 2021
1. หลักสูตร วท.บ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
2. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
♦ ปี 2022
1. หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์
2. หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา

ขอเชิญคณาจารย์เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเอง

ขอเชิญคณาจารย์เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเอง

ขอเชิญคณาจารย์เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเองบน
YouTube ที่ช่อง AUN-QA Secretariat Official Channel ซึ่งมีทั้งหมด 9 โมดูล
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินในเวอร์ชั่นใหม่ต่อไป
AUN-QA GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAM LEVEL VERSION 4.0
https://www.youtube.com/watch?v=79yivYLpwvc&t=15s

RSS
123

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top