Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับนานาชาติ (ASIC)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับนานาชาติ (ASIC)

เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้ารับ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ โดย Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยทั้งประสานมิตรและองครักษ์ เพิ่มเติม...

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย

การพัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์ SWU EdPEx Assessor Course

การพัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์ SWU EdPEx Assessor Course

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/ส่วนงาน และระดับหลักสูตร หัวข้อการพัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (SWU EdPEx Assessor Course) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินด้วยการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 5 เมษายน 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุดกลาง โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ และทีมวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ) อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และรองศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม วิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ พญ.ทวิมา ศิริรัศมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีกานต์ น้ำสะอาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์

การพัฒนาคุณภาพองค์กร ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

การพัฒนาคุณภาพองค์กร ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงรูปแบบการพัฒนาองค์กรให้ส่วนงานสนับสนุนวิชาการมีการดำเนินการที่เป็นระบบและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้กับผู้บริหารส่วนงานและบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  คงประเสริฐ เป็นวิทยากรในการชี้แจงการพัฒนาคุณภาพองค์กรและบรรยายพร้อมทำกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย One Page Report

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร. 02 260 2574
E-mail: qd@g.swu.ac.th
Website: http://qd.op.swu.ac.th/
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ: https://bit.ly/3Oe7ego

การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX200 (SAR Writing EdPEx200)

การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX200 (SAR Writing EdPEx200)

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/ส่วนงาน และระดับหลักสูตร หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX200 (SAR Writing EdPEx200) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะ/ส่วนงานในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx และส่งเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยกิจกรรมมีทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 คณะพลศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
           บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 2 คณะพลศึกษา  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
           บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 3 คณะพลศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
           บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ และทีมวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ) อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และรองศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม

Student SDG outcome monitoring system

Student SDG outcome monitoring system

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ Ashley Mok, Research & Analysis Manager และ Sam Whittaker, Consultant-Research & Analysis จาก Times Higher Education (THE) และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม และ ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ จาก สป.อว. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่าแห่งมหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน หรือ Education for Sustainable Development (ESD) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการติดตามผลลัพธ์ของนิสิตในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Student SDG outcome monitoring system) ของ สป.อว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียน และสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษายกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ถ่ายภาพโดยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มศว

RSS
1234

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top