Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หัวข้อ Feedback Day-SWU EdPEx Assessor

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หัวข้อ Feedback Day-SWU EdPEx Assessor

มหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หัวข้อ Feedback Day-SWU EdPEx Assessor ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นผู้ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดการประเมินของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป

พิธีมอบรางวัล ASIC International Accreditation Awards Ceremony

พิธีมอบรางวัล ASIC International Accreditation Awards Ceremony

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ โดย The Accreditation Service for International School, Colleges and Universities (ASIC) ซึ่งเป็นองค์กรรับรองและรับประกันคุณภาพทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนนานาชาติ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสากล แห่งสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา Dr.Maurice Kenneth Dimmock, ASIC Chairman และทีมผู้ประเมินจาก ASIC ได้เดินทางมามอบโล่รางวัลสำหรับอธิการบดีและรางวัลสำหรับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ASIC Certificate of Accreditation ในระดับ Premier Institution และรางวัลพิเศษ จำนวน 3 รางวัลได้แก่
1. Chairmans award for outstanding Leadership 
2. Chairmans Excellence Award – Outstanding Student Care and Support 
3. Chairmans Excellence Award – Research, Development and Innovation 

สำหรับพิธีมอบรางวัลที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก คุณนันทมาศ ฉัตราภรณ์ จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ผลที่ได้จากการรับรางวัลครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นว่าความพยายามในการยกระดับด้านความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ของมหาวิทยาลัยจะประสบผลสำเร็จ  และจะยังคงรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยในการเข้าร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกต่าง ๆ นอกจากนี้การได้รับรองมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติยังมีความสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยทุกแห่งเพราะเป็นการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มุ่งเน้นพัฒนาตนเองและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จำนวน 4 ท่าน
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข, รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร

กิจกรรม: การพัฒนาภาวะผู้นำตามเกณฑ์ EdPEx

กิจกรรม: การพัฒนาภาวะผู้นำตามเกณฑ์ EdPEx

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กำหนดจัดกิจกรรมหัวข้อ การพัฒนาภาวะผู้นำตามเกณฑ์ EdPEx  เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการบทบาทของผู้นำ มีทักษะในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมให้คนในองค์กรมีความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวกัน มีทักษะในการนำองค์กรเข้าใจระบบการกำกับดูแลองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุม ชั้น 19 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และกลุ่มที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ บรรยายและตอบข้อซักถาม

 

กิจกรรม: SWU EdPEx Calibration

กิจกรรม: SWU EdPEx Calibration

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดกิจกรรมหัวข้อ การทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SWU EdPEx Calibration) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเตรียมพร้อมเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 19 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ และทีมวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ) อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และรองศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม

RSS
123

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top