Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

The 362nd AUN-QA Program Assessment

The 362nd AUN-QA Program Assessment

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 362nd AUN-QA Program Assessment จำนวน 3 หลักสูตร
รายชื่อหลักสูตร:
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ 
Bachelor of Arts Program in Sociology for Development Faculty of Social Sciences
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts Faculty of Social Sciences
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering Faculty of Engineering
เมื่อวันที่ 4-16 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้ประเมินจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 6 ท่าน เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่าวต้อนรับผู้ประเมิน ทั้ง 6 ท่าน  เพิ่มเติม...

ภาพถ่าย: สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

International Duty of Care Awards 2023

International Duty of Care Awards 2023

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities) ได้จัดงานประกาศผลรางวัล International Duty of Care Awards 2023 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในการนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้ารับรางวัลในระดับนานาชาติ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
 ♦ รางวัล Duty of Care to  STAFF
 ♦ รางวัล Chairmans Award Continual Professional Development (CPD)
โดยภายในงานดังกล่าวได้มีสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมงาน

SWU Sustainable Development Goals (SDGs) Seminar

SWU Sustainable Development Goals (SDGs) Seminar

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดกิจกรรม SWU Sustainable Development Goals (SDGs) Seminar โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์ทางด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคณะ/ส่วนงานมีความเข้าใจในตัวชี้วัด SDGs ขององค์การสหประชาชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ในภาคเช้ามีการบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ Global SDGs projects and green jobs โดย คุณณิชกานต์ ธรมธัช ผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) และหัวข้อ How to Implement the Global SDGs projects through SkillUp, ASEAN's e-learning platform โดย Mr.Jonas Avermann, CSR Projects Lead ASEAN และทีมงานจาก Umbrella Education
ภาคบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมปิด Gap สำหรับ THE Impact Rankings 2024 โดย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับ 17 โครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (SWU Excellent SDGs Projects & Activities) และส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้คะแนน 100 คะแนนในรายตัวชี้วัดของการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2023
ทั้งนี้ สามารถรับชมบรรยายพิเศษย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/prswu/videos/713861803920539/

กิจกรรมการชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมการชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี   เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการตรวจประเมินและสามารถสนับสนุนการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ/ส่วนงาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.ณัฐพงษ์  คงประเสริฐ) และรักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา) เป็นผู้ชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการตรวจประเมินจากผู้ประสานงานคณะ/ส่วนงาน

โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 เมษายนน พ.ศ. 2566
 

RSS
1234

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top