Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ

กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ

เมื่อวันที่ 21  มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการนำเครื่องมือ A3 Report มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน สามารถวิเคราะห์ระบบการทำงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx (SWU EdPEx Assessor Course)

กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx (SWU EdPEx Assessor Course)

เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ และวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx (SWU EdPEx Assessor Course)  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ และคุณวรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ  กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx/TQA รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพส่วนงานสนับสนุนวิชาการ  หัวข้อ การปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพส่วนงานสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ การปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพส่วนงานสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ การปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการนำเครื่องมือ A3 Report มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน สามารถวิเคราะห์ระบบการทำงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องได้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยได้

การอบรมเชิงปฎิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานของสำนักงานอธิการบดี

การอบรมเชิงปฎิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานของสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ EdPEx กับกระบวนการทำงานของสำนักงานอธิการบดี ณ โรงแรม แรมแบรนดท์ โฮเต็ล แอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยาย  กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์กระบวนการทำงานหลักและกระบวนการทำงานรองอีกด้วย
 

กิจกรรม Education for Sustainable Development with SkillUp

กิจกรรม Education for Sustainable Development with SkillUp

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับบริษัท Deloitte Thailand จัดกิจกรรม Education for Sustainable Development with SkillUp เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 19-502 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) Importance of STEM Education โดย Charles Gemar, NASA Astronaut 2) Job Readiness Presentation โดย ดร.โชดก ปัญญาวรานันท์, Clients & Markets Manager at Deloitte Thailand ทำให้นิสิต นักเรียน และผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงความสำคัญของ STEM Education และได้รับฟังประสบการณ์การทำงานจากนักบินอวกาศและผู้บริหารบริษัท Deloitte Thailand นอกจากนี้นิสิต นักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมทดลองเข้าใช้ SkillUp e-learning platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการศึกษาด้าน STEM การพัฒนาทักษะให้พร้อมสำหรับการทำงาน และทักษะที่จำเป็นในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายที่ 4.7 ของ UN SDG

ทั้งนี้ สามารถรับชมบรรยายพิเศษย้อนหลังได้ทาง: https://www.facebook.com/share/v/ZzT3CeQVzKUzcpjc/?mibextid=UVffzb
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร. 02 260 2574 
E-mail: qd@g.swu.ac.th
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ: https://bit.ly/3Oe7ego

RSS
12345

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top