Search
× Search

อบรม/ กิจกรรม
ระดับหลักสูตร

  เอกสารประกอบการอบรม/ กิจกรรม

  วิดีโอการอบรม/ กิจกรรม 

(วิดีโอจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย สามารถเข้าชมได้เฉพาะผู้ที่มี email @g.swu.ac.th เท่านั้น)

 Title Clicks
กิจกรรมและวีดีโอกิจกรรม Share and Learn การเขียน SAR Writing Version 3.0Download52
การประชุมชี้แจงผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564Download66
กิจกรรมการนำเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยDownload30
กิจกรรมการอบรม Zoom Management Team (ZMT) สำหรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในDownload69
กิจกรรม: การพัฒนาหลักสูตรแบบชุดวิชาตามแนวทาง AUN-QA วันที่ 28 มิถุนายน 2564Download55
กิจกรรม: การบรรยายการเขียน SAR Writing ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0Download53
กิจกรรม: การบรรยายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0Download36
Learning Resources for the Guide to the AUN-QA Programme Assessment, Version 4.0Download65
การบรรยายการใช้งานนระบบองค์ประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐานหลักสูตร)Download36
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by My Website
Back To Top