Search
× Search


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ


ดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรมสัมมนา/ เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

image

 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม: การพัฒนาภาวะผู้นำตามเกณฑ์ EdPEx
Patcharaporn Deekang

กิจกรรม: การพัฒนาภาวะผู้นำตามเกณฑ์ EdPEx

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กำหนดจัดกิจกรรมหัวข้อ การพัฒนาภาวะผู้นำตามเกณฑ์ EdPEx  เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการบทบาทของผู้นำ มีทักษะในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมให้คนในองค์กรมีความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวกัน มีทักษะในการนำองค์กรเข้าใจระบบการกำกับดูแลองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุม ชั้น 19 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และกลุ่มที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ บรรยายและตอบข้อซักถาม

 

Previous Article กิจกรรม: SWU EdPEx Calibration
Next Article โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
Print
542 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

ทีมงาน เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top